Maak nu een afspraak op 0495 - 546882

Mondzorgcentrum Moesel, het vertrouwde adres voor vakmanschap en kwaliteit.... 

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING ADC Mondzorg Moesel
ADC Mondzorg Moesel is een tandartspraktijk gevestigd te Weert aan de Christinelaan 12 met KvK
nummer 76301133. Wanneer u ervoor kiest om met ons in contact te treden voor specifieke
tandheelkundige producten, worden er persoonsgegevens van u verzameld en verwerkt door
ADC Mondzorg Moesel. ADC Mondzorg Moesel vindt het belangrijk om zorgvuldig met deze
persoonsgegevens om te gaan. Dit betekent dat ADC Mondzorg Moesel deze persoonsgegevens met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt en dat ADC Mondzorg Moesel zich houdt aan de
geldende wet- en regelgeving, waaronder de eisen uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (“Verordening”) die op het verwerken van persoonsgegevens van
toepassing is. ADC Mondzorg Moesel kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen.
Deze privacyverklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw
persoonsgegevens, welke persoonsgegevens verwerkt worden en wat uw rechten
dienaangaande zijn.

Doel en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de zorg voor u als patiënt doeltreffend, veilig en
verantwoord te kunnen verlenen. Er zijn persoonsgegevens nodig om de behandelovereenkomst
tot stand te brengen zoals o.a. voor- en achternamen, woonadres en rekeninggegevens.
Inschrijving via website
Wanneer u als geïnteresseerde een aanmeldformulier invult op de website of landing page van
ADC Mondzorg Moesel verzamelen wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en
geboortedatum. We gebruiken deze gegevens om telefonisch of per email contact op te nemen
met u en zo mogelijk een aanbod voor een tandartsbehandeling te doen.

Bewaren van persoonsgegevens
ADC Mondzorg Moesel bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan voor het doel
waarvoor de gegevens zijn verzameld noodzakelijk is. Echter, in die gevallen waarin op grond van
wet- en regelgeving het vereist is dat de persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden zal
ADC Mondzorg Moesel deze gegevens gedurende deze termijn bewaren. Dit is onder meer van
toepassing bij de inspectie voor de gezondheidszorg en bij de belastingdienst.
Inschrijvingen via website
Wanneer u als geïnteresseerde een inschrijving op de website van ADC Mondzorg Moesel heeft
ingevuld wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen door ons of een door ons
ingeschakelde derde partij.

Ontvangers van persoonsgegevens
ADC Mondzorg Moesel schakelt bij de verwerking van de persoonsgegevens ook derden in. In dat
geval worden uw persoonsgegevens in opdracht van ADC Mondzorg Moesel door een derde partij
verwerkt namens ons. Deze derde partij heet in dit geval een ‘verwerker’. ADC Mondzorg Moesel heeft
afspraken met haar verwerkers gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te
waarborgen. Deze afspraken zijn opgenomen in een verwerkersovereenkomst en zorgen ervoor
dat de verwerker net zo secuur met de persoonsgegevens omgaat als ADC Mondzorg Moesel.
ADC Mondzorg Moesel geeft in geen geval persoonsgegevens door aan ontvangers buiten de
Europese Unie.

Beveiliging van persoonsgegevens
ADC Mondzorg Moesel doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Uiteraard houden wij ons aan
de wet- en regelgeving. Alle medewerkers van ADC Mondzorg Moesel en eventuele externe
medewerkers die door ADC Mondzorg Moesel zijn ingehuurd hebben een geheimhoudingsplicht die
geldt voor alle persoonsgegevens die ADC Mondzorg Moesel verwerkt. Er zijn verschillende technische
en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te
beveiligen met state of the art beveiligingssystemen. Zo beveiligen wij onze systemen en
applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en dienen onze
medewerkers zich aan vastgestelde procedures en gedragsregels te houden.

Rechten van betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens
Wanneer u informatie wil ontvangen over de persoonsgegevens die ADC Mondzorg Moesel heeft
verzameld kan hiervoor een aanvraag gedaan worden.
Alle betrokkenen hebben een aantal rechten met betrekking tot het opvragen van hun eigen
persoonsgegevens:
● Recht op inzage in door ons vastgelegde gegevens
● Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens
● Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens
● Recht om vergeten te worden
● Recht op het overdragen van gegevens
In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren,
bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage of correctie kan worden
ingediend via een email naar info@mondzorgmoesel.nl
Ook bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van
persoonsgegevens kunt u contact opnemen met info@mondzorgmoesel.nl
Wanneer een betrokkene een klacht wil indienen omtrent de verzameling of verwerking van de
persoonsgegevens kunnen betrokkenen contact opnemen met de directie van ADC Mondzorg Moesel
via: info@mondzorgmoesel.nl . Tevens kan de betrokkene een klacht indienen bij de autoriteit
persoonsgegevens.
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Of via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Toestemming
ADC Mondzorg Moesel vraagt u tijdens het registratieproces expliciet om toestemming voor het
gebruik van uw medische gegevens terzake uw gebit. Deze medische gegevens terzake uw gebit
kunnen worden gedeeld met (sub)verwerkers om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Soort verwerkingen
Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen ADC Mondzorg Moesel zijn opgenomen in het
zogenaamde verwerkingsregister. Een verwerkingsregister is een opsomming van de
belangrijkste informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens binnen ADC Mondzorg Moesel.
Het register van verwerkingsactiviteiten is een verplichting vanuit de Verordening. Het
verwerkingsregister mag door u worden ingezien en is op te vragen via
info@mondzorgmoesel.nl.

Profilering
ADC Mondzorg Moesel verwerkt geen persoonsgegevens op basis waarvan een geautomatiseerde
besluitvorming plaatsvindt die voor u gevolgen heeft.

Cookies
ADC Mondzorg Moesel maakt gebruik van cookies tijdens een bezoek op de website. Een cookie is een
klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen als u de ADC Mondzorg Moesel website
bezoekt. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee een persoon geïdentificeerd kan
worden. Ook zijn cookies niet schadelijk voor een computer. Wel bevatten deze cookies
informatie over het bezoek aan de website of over het gebruik van sociale media op deze
website.

Verwerkingsverantwoordelijke
Voor de verwerkingen van gegevens behorend bij hun werkzaamheden zijn met het team van
ADC Mondzorg Moesel alsmede met onze verwerkers duidelijke afspraken gemaakt. Er is minimale
toegang tot uw persoonsgegevens zodat alleen de direct betrokken medewerkers inzage hebben.
Binnen ADC Mondzorg Moesel is de directie aangewezen als privacy team. Het privacy team is te
bereiken via info@mondzorgmoesel.nl.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 05-03-021.

w

Spoeddienst

0495 – 460765

Openingstijden

Maandag t/m donderdag:
08:30 – 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur

Vrijdag: 
08:30 – 12:00 uur
13:00 – 15:00 uur

Adres

ADC Mondzorg Moesel
Christinelaan 12
6006 CJ Weert

Contactgegevens

0495 – 546882
Info@mondzorgmoesel.nl

Mondzorg Moesel, alle tandheelkundige specialisaties onder één dak!